ROMANA

ENGLISH

 

PREZENTARE IOSUD

 

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor oferite în Universitatea Valahia din Târgoviste si au ca scop dezvoltarea cunoasterii prin cercetare stiintifica originala. Ele permit dobândirea unei calificari de nivelul 8 din Cadrul European al Calificarilor (EQF) si din Cadrul National al Calificarilor.
The waterpik professional cleans deep between teeth and below the gumline where traditional brushing and flossing can’t reach for better oral hygiene.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate de IOSUD – UVT în conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Hotarârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat si Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat. Ele se organizeaza la forma de învatamânt cu frecventa sau cu frecventa redusa.

Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza cu finantare de la bugetul de stat sau în regim cu taxa. O persoana poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

 

Studiile universitare de doctorat ale unui student – doctorand se planifica pentru o perioada de 3 ani universitari si cuprind:

 1. un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei scoli doctorale si alcatuit din activitati desfasurate în formatiuni institutionalizate de studiu;
 2. un program individual de cercetare stiintifica.

 

Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publica a unei lucrari originale, numita teza de doctorat, care este rezultatul activitatii de cercetare desfasurata de studentul – doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

 

             Institutia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universitatii Valahia din Târgoviste (IOSUD) cuprinde urmatoarele scoli doctorale:

 1. SCOALA DOCTORALA DE STIINTE ECONOMICE SI UMANISTE
 2. SCOALA DOCTORALA DE STIINTE INGINERESTI

 

Conducerea executiva a IOSUD:

 1. Prof.univ.dr. Marius PETRESCU – Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat(CSUD),

functie asimilata celei de prorector

 1. Prof.univ.dr. Delia Mioara POPESCU – Director al Scolii Doctorale de Stiinte Economice si Umaniste
 2. Prof.univ.dr. Dinu COLTUC – Director al Scolii Doctorale de Stiinte Ingineresti

 

1. ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI UMANISTE

(str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Corpul D – 130105, Târgoviște, Tel/fax 0040245206104, Tel. 0040769076861)

este  condusă de Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste și are în prezent 3 domenii de doctorat:

 1. DOMENIUL CONTABILITATE a fost înființat prin O.M. nr. 5660/12.12.2005, are 4 conducători de doctorat și 103 doctori confirmați;
 2. DOMENIUL MANAGEMENT a fost înființat prin O.M nr. 1436/02.07.2007, are 7 conducători de doctorat și 150 doctori confirmați;
 3. DOMENIUL ISTORIE a fost înființat prin O.M. nr. 4227/02.08.2001, are 7 conducători de doctorat și 238 doctori confirmați.
Nr. crt. Conducător de doctorat O.M. de conferire a calității de conducător de doctorat Adresa e-mail Domeniul de doctorat Teme de cercetare
Prof. univ. dr. CUCUI Ion 5658/12.12.2005 ioncucui50@gmail.com Contabilitate tematica propusă
Prof. univ. dr. MUNTEANU Victor 3292/26.02.2008 a2c_vm@yahoo.com Contabilitate tematica propusă
Prof. univ. dr. POPA Ștefan 5658/12.12.2005 stefan.popa50@yahoo.com Contabilitate tematica propusă
Prof. univ. dr. VASILE Emilia 4292/09.06.2009 rector@univath.ro Contabilitate tematica propusă
Prof. univ. dr. GRIGORESCU Adriana 3782/11.05.2010 adrianag@snspa.ro

adrianagrigorescu11@gmail.com

Management tematica propusă
Prof. univ. dr. JARADAT Mohammad 4631/11.08.2010 jaradat_hadi@yahoo.com Management tematica propusă
Prof. univ. dr. PÂRGARU Ion 4697/14.08.2009 pargaruion@yahoo.com

ion.pargaru@gmail.com

Management tematica propusă
Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 2400/15.10.2007 marius.petrescu@orniss.ro Management tematica propusă
Prof. univ. dr. POPESCU Constanța 4631/11.08.2010 tantapop@yahoo.com Management tematica propusă
Prof. univ. dr. POPESCU Delia-Mioara 3292/26.02.2008 depopescu@yahoo.com Management tematica propusă
Prof. univ. dr. STEGĂROIU Ion 2400/15.10.2007 stegaroiuion@yahoo.com Management tematica propusă
Prof. univ. dr. CALAFETEANU Ionel 4228/02.08.2001

 

calaion@yahoo.com Istorie tematica propusă
Prof. univ. dr. CÂRCIUMARU Marin 4230/02.08.2001

 

mcarciumaru@yahoo.com Istorie tematica propusă
Prof. univ. dr. MILOIU Silviu-Marian 378/15.07.2014 silviumiloiu@yahoo.com Istorie tematica propusă
Conf. univ. dr. habil. NEAGOE Claudiu-Ion 3715/13.04.2017 claudiuneagoe74@yahoo.com Istorie tematica propusă
Prof. univ. dr. OPRIȘ Ioan 4228/02.08.2001 ioanopris42@gmail.com Istorie tematica propusă
Prof. univ. dr. SBÂRNĂ Gheorghe 4308/28.08.2002 gheorghe_sbarna@yahoo.com Istorie tematica propusă
Prof. univ. dr. STANCIU Ion 3867/17.05.2004 istanciu_uvt@yahoo.com Istorie tematica propusă

 

2.ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI

(str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Corpul D – 130105, Târgoviște, Tel/fax 0040245206104, Tel. 0040769076861)

este  condusă de Consiliul Școlii Doctorale de Științe Inginerești și are în prezent 3 domenii de doctorat:

 1. DOMENIUL INGINERIE ELECTRICĂ a fost înființat prin O.M. nr. 3597/14.04.2010, are 4 conducători de doctorat și 12 doctori confirmați;
 2. DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR a fost înființat prin O.M nr. 3335/08.03.2000, are 4 conducători de doctorat și 38 doctori confirmați;
 3. DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ a fost înființat prin O.M. nr. 4966/31.08.2010, are 3 conducători de doctorat și 8 doctori confirmați.
Nr. crt. Conducător de doctorat O.M. de conferire a calității de conducător de doctorat Adresa e-mail Domeniul de doctorat Teme de cercetare
ANDREI Horia-Leonard 4631/11.08.2010 hr_andrei@yahoo.com Inginerie electrică tematica propusă
COLȚUC Dinu 4631/11.08.2010 dinu_coltuc@yahoo.com Inginerie electrică tematica propusă
  DOGARU-ULIERU Valentin 5268/05.09.2011 dogaruvalentin@gmail.com Inginerie electrică tematica propusă
VASILE Nicolae 5356/30.09.2010 nvasile54@gmail.com Inginerie electrică tematica propusă
ANGELESCU Nicolae 3823/03.05.2006 nicolae.angelescu@yahoo.com Ingineria Materialelor tematica propusă
BACINSCHI Zorica 3823/03.05.2006 bacinschiz@yahoo.co.uk Ingineria Materialelor tematica propusă
ION Rodica-Mariana 5679/19.11.2010 rodica_ion2000@yahoo.co.uk Ingineria Materialelor tematica propusă
  IONIȚĂ Gheorghe 5679/19.11.2011 ionitateacher@yahoo.com Ingineria Materialelor tematica propusă
FILIP Viviana 5679/19.11.2010 v_filip@yahoo.com Inginerie mecanică tematica propusă
GHEORGHE Gheorghe 5679/19.11.2010 geocefin@yahoo.com Inginerie mecanică tematica propusă
  MARIN Cornel 5679/19.11.2010 marin_cor@yahoo.com Inginerie mecanică tematica propusă

 

 

ENGLISH

The university doctoral studies, in short doctoral studies, constitute the third cycle of studies offered at Valahia University of Târgoviste and their aim is to develop knowledge by means of original scientific research. They allow the acquisition of an 8th level qualification from the European Qualifications Framework (EQF) and the National Qualifications Framework.

The university doctoral studies are organized by IOSUD – Valahia University, Târgoviste according to: National Education Law No. 1/2011; Governmental Decision no. 681/2011 on the approval of the Code for University Doctoral Studies; and the Institutional Regulations for the Organization and Development of University Doctoral Studies. They are organized only as day classes.

The University Doctoral Studies Programmes are organized based on funds from the state budget or based on tuition fees. A person can benefit of funding from the state budget for only one university doctoral studies programme.

 

A doctoral student’s university doctoral studies are planned for a period of 3 university years and include:

 1. a training programme based on advanced university studies, joined within a doctoral school and made up of activities carried out within institutionalized training classes;
 2. an individual scientific research programme.

 

The university doctoral studies are concluded by the public defense of an original work called doctoral thesis, which is the result of the research activity undertaken by the doctoral student during the university doctoral studies. Based on the doctoral thesis and on its public defense, it is decided whether the doctoral title is awarded or not.

 

             The Institution Organizing University Doctoral Studies from Valahia University of Târgoviste (IOSUD) comprises the following doctoral schools:

 1. DOCTORAL SCHOOL OF ECONOMICS AND HUMANITIES
 2. DOCTORAL SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCES

 

Executive leadership of IOSUD:

 1. Professor Dr. Marius PETRESCU – Director of the Council for University Doctoral Studies (CSUD),

a position assimilated to that of Vice-Rector

 1. Professor Dr. Delia Mioara POPESCU – Director of the Doctoral School of Economics and Humanities
 2. Professor Dr. Dinu COLTUC – Director of the Doctoral School of Engineering Sciences

 

    

 

 

 1. DOCTORAL SCHOOL OF ECONOMICS AND HUMANITIES

(35 Lt. Stancu Ion Street, Building D – 130105 Târgoviste, Tel/fax. 0245-206104, Tel. 0769-076861)

led by the Council of the Doctoral School of Economics and Humanities, it has had over 330 doctoral students so far and includes the following domains:

 1. MANAGEMENT: created in 2007, it has a number of 7 doctoral advisers and over 114 doctoral titles have been obtained so far.
 2. ACCOUNTANCY: created in 2005, it has a number of 5 doctoral advisers and about 97 doctoral titles have been obtained so far.
 3. HISTORY: created in 2001, it has a number of 6 doctoral advisers and over 227 doctoral titles have been obtained so far.

Prof.univ.dr. GRIGORESCU Adriana

Nr.crt. Numele si prenumeleconducatorului de doctorat O.M. Nr. …./…..data……… prin care s-a conferit/transferat calitatea de conducator de doctorat Adresa e-mail
       
I. DOMENIUL CONTABILITATE 5660 / 12.12.2005  
1. Prof.univ.dr. CUCUI Ion 5658 / 12.12.2005 icucui@valahia.ro
2. Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 3292 / 26.02.2008 a2c_vm@yahoo.com
3. Prof.univ.dr. POPA Stefan 5658 / 12.12.2005 stefan.popa50@yahoo.com
4. Prof.univ.dr. VASILE Emilia 4292 / 09.06.2009 rector@univath.ro
II. DOMENIUL MANAGEMENT 1436 / 02.07.2007  
1. 3782 / 11.05.2010 adrianagrigorescu11@gmail.com
2. Prof.univ.dr. JARADAT Mohammad 4631 /   11.08.2010 jaradat_hadi@yahoo.com
3. Prof.univ.dr. PÂRGARU Ion 4697 / 14.08.2009 ion.pargaru@gmail.com
4. Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 2400 / 15.10.2007
5. Prof.univ.dr. POPESCU Delia Mioara 3292 / 26.02.2008 depopescu@yahoo.com
6. Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 4631 /   11.08.2010 tantapop@yahoo.com
7. Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 2400 / 15.10.2007 stegaroiuion@yahoo.com
III. DOMENIUL ISTORIE 4227 / 02.08.2001  
1. Prof.univ.dr. CALAFETEANU Ionel 4228/02.08.2001 calaion@yahoo.com
2. Prof.univ.dr. CÂRCIUMARU Marin 4230/02.08.2001 mcarciumaru@yahoo.com
3. Prof.univ.dr. MILOIU Silviu Marian 378/15.07.2014 silviumiloiu@yahoo.com
4. Prof.univ.dr. OPRIS Ioan 4228/02.08.2001
5. Prof.univ.dr. SBÎRNA Gheorghe 3867/17.05.2004 gheorghe_sbarna@yahoo.com
6. Prof.univ.dr. STANCIU Ion 4308/28.08.2002 istanciu_uvt@yahoo.com

 

 

 

 

II . DOCTORAL SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCES

(35 Lt. Stancu Ion Street, Building D – 130105 Târgoviste, Tel/fax. 0245-206104, Tel. 0769-076861)

led by the Council of the Doctoral School of Engineering Sciences, until now it has had almost 50 doctoral students and comprises the following domains:

 1. ELECTRICAL ENGINEERING: created in 2010, it has a number of 4 doctoral advisers and 9 doctoral titles obtained until now.
 2. MATERIALS ENGINEERING: created in 2000, it has a number of 5 doctoral advisers and about 35 doctoral titles obtained until now.
 3. MECHANICAL ENGINEERING: created in 2010, it has a number of 3 doctoral advisers and 7 doctoral titles obtained until now.

 

 

Nr. crt. Conducător de doctorat O.M. de conferire a calității de conducător de doctorat Adresa e-mail Domeniul de doctorat Teme de cercetare
ANDREI Horia-Leonard 4631/11.08.2010 hr_andrei@yahoo.com Inginerie electrică tematica propusă
COLȚUC Dinu 4631/11.08.2010 dinu_coltuc@yahoo.com Inginerie electrică tematica propusă
DOGARU-ULIERU Valentin 5268/05.09.2011 dogaruvalentin@gmail.com Inginerie electrică tematica propusă
VASILE Nicolae 5356/30.09.2010 nvasile54@gmail.com Inginerie electrică tematica propusă
ANGELESCU Nicolae 3823/03.05.2006 nicolae.angelescu@yahoo.com Ingineria Materialelor tematica propusă
BACINSCHI Zorica 3823/03.05.2006 bacinschiz@yahoo.co.uk Ingineria Materialelor tematica propusă
ION Rodica-Mariana 5679/19.11.2010 rodica_ion2000@yahoo.co.uk Ingineria Materialelor tematica propusă
IONIȚĂ Gheorghe 5679/19.11.2011 ionitateacher@yahoo.com Ingineria Materialelor tematica propusă
FILIP Viviana 5679/19.11.2010 v_filip@yahoo.com Inginerie mecanică tematica propusă
GHEORGHE Gheorghe 5679/19.11.2010 geocefin@yahoo.com Inginerie mecanică tematica propusă
MARIN Cornel 5679/19.11.2010 marin_cor@yahoo.com Inginerie mecanică tematica propusă