DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 (11-21 septembrie 2017)

 

Art. 12 — Dosarul de înscriere se înregistrează la Secretariatul IOSUD. Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare (inclusiv adresa de e-mail şi nr.de telefon), cu următoarele documente:

 • cerere-tip de înscriere la concursul de admitere la doctorat (Anexa nr.1);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul);
 • certificat de competenţă lingvistică (sau susţine un examen de competenţă lingvistică) conform reglementărilor în vigoare;
 • certificat de naştere – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • certificat de căsătorie sau orice act care atestă schimbarea numelui – copie legalizată (sau original pentru certificare) -dacă este cazul;
 • I. – copie simplă;
 • diploma de bacalaureat – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • diploma de licenţă – copie legalizată(sau original pentru certificare);
 • foaie matricolă sau suplimentul diplomei de licenţă – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • diploma de master (obligatorie numai pentru absolvenţii pe sistem Bologna) – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • foaie matricolă sau suplimentul diplomei de master – copie legalizată (sau original pentru certificare);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (500 lei);
 • chitanţa de achitare a taxei de susţinere a examenului de competenţă lingvistică (engleză sau franceză – 300 lei).